Forside

NYHEDER 

Opdateret: 28-02-2023

🐝🐝🐝🐝🐝

Så er foreningens sommerprogram færdigt!
Læs med her og se de forskellige events vi har planlagt i sommerhalvåret

__________

Alssund biavlerforening starter begynderkursus i biavl mandag den 13. marts kl. 19.00, på HØRTOFTEVEJ 16, 6400 Sønderborg.

Kurset består af teori hver mandag frem til påske.
Herefter er der praktisk biavl i vores skolebigården, hvor vi følger bierne hele sæsonen.

Tilmelding til Preben på tlf. 61654062 eller mail carnica@live.dk

🐝🐝🐝🐝🐝

                            


Ved spørgsmål angående arrangementer, skolebigården eller teoriundervisning kontakt da ikke Swienty, men ring i stedet til vores formand Preben Hansen på
Tlf: 61 65 40 62 eller send en mail til carnica@live.dk


Alssund Biavlerforening - Hvem er vi?


Alssund Biavlerforening har hovedparten af sine medlemmer på Als og omkring det flotte Alssund.


Alssund Biavlerforening har omkring 140 medlemmer, fra helt unge til pensionister. Alle med god erfaring indenfor biavl og stort hjerte for vort lille insekt, bien.


Alssund Biavlerforening har en aktiv skolebigård, hvor der hele sommeren er kursus for nye biavlere og samlingsted for mere erfarne til en god og hyggelig snak.


Alssund Biavlerforening arrangerer gennem året flere gode foredrag af forskellige karakter, samt besøg hos biavlere – nye som gamle – der viser deres bigårde, slyngerum og andet af interesse frem.


Biavlerbesøgene er meget besøgte og et must for alle i foreningen. Det er her vi plejer det som er foreningens største varemærke, det gode kammeratskab.


Er du interesseret i en spændende hobby, der kan give dig store oplevelser, så er du velkommen i Alssund Biavlerforening. Men vi advarer dig – man bliver afhængig det lille insekt.


Interesseret i at blive et medlem af vores forening?


Så kontakt vores formand ved at sende en mail til carnica@live.dk eller anvend vores kontaktboks.

Kontakt os

 
 
 
 
 

Biavl er for alle!


Biavl er for alle, uanset alder, og det er en hobby for hele familien. 

Som biavler har du mulighed for på nærmeste hold, at følge med i bisamfundets liv.


Gøremålene for en biavler drejer sig først og fremmest om at sørge for, at bisamfundet har det godt. Det vil blandt andet sige, at de har plads nok til yngel og honning. Og så er der selvfølgelig den herlige fornøjelse at høste honningen.


Den indsamlede honning er egentlig bisamfundets vinterforråd, hvorfor biavleren er nødt til at erstatte den fratagne honning med sukker. Fodringen af bisamfundet sker som regel i begyndelsen af august.


Honningbier er vigtige bestøvere


Med honningbier i haven er du sikret ordentlig bestøvning af b.la frugttræer og buske. Herudover får du din egen herlige honning, som du kan nyde sammen med udbyttet af haven. Jordbær med nyslynget honning – det er noget, der smager!


I foråret afholdes der begynderkurser i biavl over hele landet, hvor du kan få hjælp og vejledning af erfarne biavlere til at komme i gang. 


Honningen


Honning er et helt unikt naturprodukt, som er kendetegnet ved sine mange gode egenskaber, og honning er ikke bare honning. Der er meget store forskelle, både hvad angår smag og konsistens, honninger imellem. Det afhænger af hvilke planter nektaren er indsamlet fra. Et par glas af din egen honning er en helt særlig gave, som du kan forære familie og bekendte.


Du behøver ikke være bange for honningbierne


Er du ikke allergisk over for bistik, så er der ikke noget at være bange for. Ofte forveksles hvepse med honningbier, hvilket har gjort, at mange forbinder honningbierne med smerte og ubehag.


Mange års forædling har gjort, at vi i dag har fredelige bier. Der er mange eksempler på, at biavlere har haft et par bifamilier stående i sin parcelhushave, uden at naboen har lagt mærke til det, før biavleren har fortalt det.


Ved at tage nogle få og simple hensyn ved indretningen af en bigård, er det muligt, stort set at undgå gener ved bihold.


Lidt om honningbiens verden


Får man først indblik i bisamfundets liv, er jeg sikker på, at langt de fleste vil forundres. Honningbierne hører – ligesom myrer – til de sociale insekter.


Bisamfundet består af én dronning, et par hundrede droner (hanner) samt op til 60.000 arbejderbier (sterile hunner) i højsæsonen.


Arbejderbierne er udstyret med kirtler på bagkroppen, som er i stand til at producere voks. Voksen »svedes« ud mellem bagkropsleddene i små flager, som bierne forarbejder med munden. Vokset bruger honningbierne til at bygge tavler af.


Tavlerne består af sekskantede celler, hvori dronningen lægger sine æg. Også honning og pollen opbevares i cellerne.

Vigtige bestøvere


Mange haveejere oplever ofte, at deres æbletræer giver »deforme« æbler – eller slet ingen. Det skyldes, at der ikke har været bier til at udføre bestøvningen.


Bierne bærer pollen fra have til have og sikrer dermed, at blomsterne bliver fremmedbestøvet og danner en ensartet frugt. Tegningen viser æblets udvikling ved stigende grad af bibestøvning.


Som det nok er de fleste bekendt, er mange planter afhængige af insektbestøvning. En ufuldstændig bestøvning af for eksempel æbleblomster vil føre til mindre og »deforme« æbler.


Det samme forhold gør sig gældende hos pærer og en lang række andre frugter og bær. Desværre er der mangel på bier i Danmark – både honningbier, humlebier m.fl. Derfor er det vigtigt, at flere kommer i gang med biavl.


Dronningens præstation


Dronningen parres kun én gang i sit liv, men takket være hendes sædgemme, er hun i stand til

i højsæsonen at lægge 2.000 æg – i døgnet!


Det kan hun gøre i to-tre år. Ud over at lægge æg er dronningen også den, der styrer hele bisamfundet. Det gør hun ved hjælp af feromoner.


Når dronningen begynder at blive gammel, aftager produktionen af feromoner, hvorved arbejderbierne begynder at opfostre en ny dronning for herefter at sværme. Det samme sker, hvis bifamilien bliver for stor.

Arbejderne


Arbejderbien varetager i løbet af sit liv flere forskellige arbejdsopgaver. De første uger af arbejderbiens liv tilbringes udelukkende inde i bistadet.


Herinde består arbejdet blandt andet af rengøring af celler, yngelpleje samt modtagelse og bearbejdning af hjembragt nektar og pollen.


I et så stort samfund er det nødvendigt, at de enkelte individer kan kommunikere med hinanden. Kommunikationen arbejderbierne imellem foregår ved hjælp af danse. Ikke rumba og samba, men derimod svanse- og sitredanse. Ved hjælp af dansene kan arbejderbierne fortælle hinanden, i hvilken retning og afstand de skal flyve for at finde for eksempel dine blomstrende ribsbuske.


BestyrelsenTelefon

Mail

Formand

Preben Hansen

61 65 40 62

carnica@live.dk

Næstformand

Maibritt Oksen

23 96 18 03

maibrittoksen@gmail.com

Kasser

Eigil Kjær

40 37 04 09

kaervej30@stofanet.dk

Sekretær

Margit Cargnelli

24 25 61 16

nipsenaal2@live.dk

Medlem

Andreas Kaad

51 74 32 66

karinkaad@hotmail.com

1. Supplant

Lars Friis

23 42 48 60 

Hansen.friis@pc.dk

2. Supplant

Benjamin Reigardt

28 10 52 68

breigardt@web.de

Konstituering efter generalforsamling 4. september, 2022

Vedtægter for Alssund Biavlerforening


§1

Foreningens navn er ALSSUND BIAVLERFORENING. Alssund Biavlerforenings hjemsted er Sønderborg kommune.


§2

Alssund biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre interesserede omkring biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme inden for kommunerne på Als og Sundeved. Alssund Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.


§3

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Unge under 18 år optages til halvt kontingent. Foreningen kan optage støttemedlemmer, som alene har ret til at deltage i lokalforeningens arrangementer uden ret til at stemme på
generalforsamlingen.

§4

1.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i foreningens virkeområde, inden udgang af september måned.


2.    Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.


3.    Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse udelukkende via. digitale medier ex. Facebook, hjemmeside, mail og/eller SMS


4.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det.


5.    Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.    Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5.    Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år.

6.    Forslag fra medlemmer skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.    Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: Medlemmer vælges for to år og kan genvælges.

8.   Valg af to revisorer.

9.    Eventuelt.


§5

1.   Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemningerne afholdes skriftligt, når blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

2.    Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Alssund Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende med Danmarks Biavlerforening.


3.    Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.


4.    Alssund Biavlerforening kan opløses når det med % af de afgivne stemmer vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning skal foreningens formue tildeles foreninger/ organisationer, der sørger for biavlens fremme i Sønderjylland.


§6

Medlemmer der direkte modarbejder eller skader biavlens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen skal til afgørelse på førstkommende generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling og er først gældende efter generalforsamlingens godkendelse.

§7

1.    Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelse. Bestyrelsen leder foreningen i
overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.


2.    Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt formanden.


3.    Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, med 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Den første valgte suppleant er første suppleant. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden formel stemmeret.


4.    Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, og sekretær.
Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.


5.    Bestyrelsen holder møde når formanden finder det nødvendigt eller når 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


6.    Bestyrelsesmøder indvarsles med 8 dages frist. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 1 mere end halvdelen af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§8

Bestyrelsen fører protokol over dens og foreningens møder og aktiviteter.


§9

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Kassereren tegner foreningen overfor pengeinstituttet. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2018